Google
2022 Archive

Exhibition SASAOKA Takashi

Sat. 5 Feb. 2022 - Sat. 19 Feb. 2022 14:00-19:00 (Closed Tuesday and Wednesday.)

 • Opening reception: Sat. 27 Feb. 17:00-(500JPY with one drink)
 • Artist Talk SASAOKA Takashi vs HASEGAWA Arata(Independent Curator): Fri. 11 Feb. 16:00-(500JPY)

Exhibition PilotPlant -transfer-

Sat. 26 Feb. 2022 - Sat. 12 Mar. 2022 14:00-19:00 (Closed Tuesday and Wednesday.)

#Artists
AOKI Makiko, AKIRA Kazuki, IKEGAMI Asako, ITO Rina, INOUE Yukari, INAGAKI Tomoko,

OHNO Hiroshi, OKANO Kaori, KANAZAWA Kenichi, KAWANAKA Masahiro, KOMATSU Toshihiro,

SASAOKA Takashi, SHIMOYAMA Yuki, SUGIMURA Jun, TAKI Hiroko, TAKEMOTO Hirofumi,

NAKAGAWA Yoshinobu, NAKAMAE Hirofumi, neutral production, HIRAMATSU Nobuyuki,

HIKIDA Atsuyoshi,FUJIKI Masanori, FUNADA Ayako, FUNADA Kayo, HONGO Jin,

MATSUO Fujiyo, YANAGIMOTO Akiko

 • Opening reception: Sat. 26 Feb. 17:00-(500JPY with one drink )
 • Artist Talk & Auction : Sat. 12 Mar. 16:30-(500JPY)

Exhibition KYOTENTAI

Sat. 16 Apr. 2022 - Sat. 30 Apr. 2022 14:00-19:00 (Closed Tuesday and Wednesday.)

 • Opening reception: Sat. 16 Apr. 17:00-(500JPY with one drink )
 • Artist Talk : Sat. 30 Apr. 16:30-(500JPY)

Exhibition TAKEMOTO Hirofumi, Counterpoint in art history

Sat. 18 Sep. 2021 - Sat. 2 Oct. 2021 14:00-19:00 (No holidays)

 • Opening reception: Sat. 18 Sep. 17:00-(500JPY with one drink )
  Violin performance from 18:00, TAKAHATA Kyoko
 • Artist Talk, SASAOKA Takashi(Artist): Sat. 25 Sep. 16:00-(500JPY)

Exhibition NAKAMAE Hirofumi -The Planet of Hope-

Sat. 8 Oct. 2022 - Sat. 22 Oct. 2022 14:00-19:00 (Close:Planning)

 • Opening reception: Sat. 8 Oct. 17:00-(500JPY with one drink )
 • Artist Talk : Sat. 22 Oct. 16:00-(500JPY)

Exhibition INOUE Yukari -Moai statues know the oki islands.-

Sat. 3 Dec. 2022 - Sat. 17 Dec. 2022 14:00-19:00 (Closed Mon and Wednesday)

 • Opening reception: Sat. 3 Dec. 17:00-(500JPY with one drink )
 • Artist Talk: Sat. 17 Dec. 16:00-(500JPY)