Google
 
2020 Archive

Exhibition PilotPlant -Sexy-

Sat. 11 Jan. 2020 - Sat. 25 Jan. 2020 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thu.)

#Artists
AOKI Makiko,AKIRA Kazuki, IKEGAMI Asako, OHNO Hiroshi, OKANO Kaori,
KANAZAWA Kenichi, KAWANAKA Masahiro, KUNITANI Takashi,
KUROSE Masaru,KOTARO, KOMATSU Toshihiro, SASAOKA Takashi, SAWANOBORI Kyoko,
SHIMOYAMA Yuki, SUGIMURA Jun, TAKEMOTO Hirofumi, NAKANOSAI Toshihiro,
NAKAMAE Hirofumi, neutral production, HIKIDA Atsuyoshi,HIRAMATSU Nobuyuki,
FUJIKI Masanori, FUNADA Ayako, MAEDA Kana, YANAGIMOTO Akiko, YAMASAKI Toru

  • Opening reception: Sat. 11 Jan. 17:00-(500JPY with one drink )
  • Artist Talk & Auction: Sat. 25 Jan. 16:00-(500JPY)

Exhibition Simon Leahy-Clark

Sat. 21 Mar. 2020 - Sat. 11 Apr. 2020 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thu.) Suspended from 8 Apr.
Reopen Sat. 11 Jul. 2020 - Sat. 25 Jul. 2020 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thu.)

  • Opening reception: Sat. 21 Mar. 17:00~(500JPY with one drink )
  • Online meeting with Simon: Sat.  25 Jul. JST 16:00- (500JPY)
    Interpreter: TUKAMOTO Yasuko(artist) 

Exhibition TAKEMOTO Hirofumi "September Steps"

Sat. 5 Sep. 2020 - Sat. 19 Sep. 2020 14:00-19:00 (No holidays)

  • Opening reception: Sat. 5 Sep. 17:00~(500JPY with one drink )
  • Artist Talk, TANIGUCHI Masami(Novelist, Scriptwriter) : Sat. 19 Sep. 16:00-(500JPY)