Google

Exhibition PilotPlant -transfer-

Sat. 26 Feb. 2022 - Sat. 12 Mar. 2022 14:00-19:00 (Closed Tuesday and Wednesday.)

#Artists
AOKI Makiko, AKIRA Kazuki, IKEGAMI Asako, ITO Rina, INOUE Yukari, INAGAKI Tomoko,

OHNO Hiroshi, OKANO Kaori, KANAZAWA Kenichi, KAWANAKA Masahiro, KOMATSU Toshihiro,

SASAOKA Takashi, SHIMOYAMA Yuki, SUGIMURA Jun, TAKI Hiroko, TAKEMOTO Hirofumi,

NAKAGAWA Yoshinobu, NAKAMAE Hirofumi, neutral production, HIRAMATSU Nobuyuki,

HIKIDA Atsuyoshi,FUJIKI Masanori, FUNADA Ayako, FUNADA Kayo, HONGO Jin,

MATSUO Fujiyo, YANAGIMOTO Akiko

  • Opening reception: Sat. 26 Feb. 17:00-(500JPY with one drink )
  • Artist Talk & Auction : Sat. 12 Mar. 16:30-(500JPY)
LOGO