Google

Exhibition PilotPlant -Corona or Crown-

Sat. 23 Jan. 2021 - Sat. 6 Feb. 2021 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thu.)

#Artists
AOKI Makiko, IKEGAMI Asako, ITO Rina, INOUE Yukari, OHNO Hiroshi, OKANO Kaori,
KANAZAWA Kenichi, KAWANAKA Masahiro, KOMATSU Toshihiro, SASAOKA Takashi, SAWANOBORI Kyoko,
SHIMOYAMA Yuki, SUGIMURA Jun, TAKEMOTO Hirofumi, TAN RuYi,

NAKAMAE Hirofumi, NISHIJIMA Atsushi, neutral production, HIKIDA Atsuyoshi,
HIRAMATSU Nobuyuki, FUNADA Ayako, FUNADA Kayo, MATSUO Fujiyo, YAMASAKI Toru

  • Opening reception: Sat. 23 Jan. 17:00-(500JPY with one drink )
  • Artist Talk & Auction: Sat. 6 Feb. 16:00-(500JPY)
work