Google

Exhibition Pilot Plant "Red"

Sat. 16 Jan. 2016 - Sat. 23 Jan. 2016 14:00-19:00 (Close:Mon. and Thur.)


#Artists
AOKI Makiko,AKIRA Kazuki, IKEGAMI Asako, ITO Rina, INOUE Yukari, IMAI Norio,
OHNO Hiroshi, OKANO Kaori, OKAMOTO Mitsuhiro, KANAZAWA Kenichi,
KOMATSU Toshihiro, SASAOKA Takashi, SAWANOBORI Kyoko,
SHIBATA Yuri, TAKI Hiroko, TSUKAMOTO Yasuko, TOMINAGA Kikoh,
TOYOSHIMA Yasuko, NAKANOSAI Toshihiro, NAKAMAE Hirofumi,
NISHIYAMA Minako, Neutral production, HAYASHI Saiko,
HAYASHI Yuki, HIKIDA Atsuyoshi, HIRAMATSU Nobuyuki, FUJIKI Masanori,
MAETANI Kotaro, YANAGIMOTO Akiko

  • Opening reception: Sat. 16 Sep. 17:00~(500JPY with one drink )
  • Artist Talk and Auction: Sat. 23 Sep. 16:00~(500JPY)
work