Google

Exhibition PilotPlant/Drawing

Sat. 18 Jan. 2014 - Sat. 25 Jan. 2014 14:00-19:00 (Close:Nothing)

Artists
FUNADA Kayo, FUNADA Ayako, HAYASHl Yuki, HIRAKAWA Ayano, NAKAMAE Hirofumi,
TAN Ru Yi,TOYOSHIMA Yasuko, SASAOKA Takashi, SHITARA Riku, HIRAMATSU Nobuyuki,
ITO Rina,TOMINAGA Kikoh, OKANO Kaori, FUJIKI Masanori, YANAGlMOTO Akiko,
SAWANOBORI Kyoko, IMAI Norio, SUGIMURA Jyun, OHNO Hiroshi, OKAMOTO Mitsuhiro,
KAWAMURA Motonori, Neutral production, HONGO Jin, TSUKAMOTO Yasuko, AOKI Makiko,
Kumpei, HIKIDA Atsuyoshi, TAKI Htroko, KANAZAWA Kenichi

  • Opening reception: Sat. 18 Jan. 17:00-(500JPY with one drink )
  • Artist Talk: Sat. 25 Jan. 16:00- (500JPY)
  • Auction : Sat. 25 Jan. 18:00-
work